Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Το διαδικτυακό μας κατάστημα www.thegiftproject.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία μας με επωνυμία “Ζήσης Χ. & ΣΙΑ ΙΚΕ” και διακριτικό τίτλο “The Gift Project”, που εδρεύει στον Γέρακα, Καρδίτσης 8, τκ:15344 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800616066 και Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@thegiftproject.gr και τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 213 0345559.

Για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα TheGiftProject το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thegiftproject.gr θα εφαρμόζονται oι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις. Κάθε επισκέπτης-χρήστης-πελάτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορές προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται ότι αποδέχεται και συναινεί  ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους χρήσης χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου καθώς και από κάθε συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τoυς όρους χρήσης και συναλλαγών τού  ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Ως εταιρεία δεσμευόμαστε ως προς τις ακριβείς, πλήρεις και αληθείς πληροφορίες που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές της εταιρείας. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσο του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει το περιεχόμενο, για παράδειγμα πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση Κ.Ο. που τυχόν θα υποστεί χρήστης – επισκέπτης – πελάτης του διαδικτυακού τόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή  από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.ο.κ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η έχουμε λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα μερικής ή ολικής χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης – επισκεπτης – πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το www.thegiftproject.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου:

*που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

*που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.ο.κ.

*για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας,

*το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

*ή υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, καθώς και για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο η και για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι (links) στο www.thegiftproject.gr

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή και σε ορισμένες περιπτώσεις σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.ο.κ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που μπορεί να περιλαμβάνεται σε κάποια/ιες συσχετιζόμενη/ες ιστοσελίδα/ες, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Στον δικτυακό μας τόπο παρέχονται αυτά τα links, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κάποιον επισκεπτών, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη – επισκέπτη – πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Σχετικά με εμάς

 • Διακριτικός τίτλος: The Gift Project
 • Επωνυμία: Ζήσης Χ. & ΣΙΑ ΙΚΕ
 • Ιστοσελίδα: www.thegiftproject.gr
 • Διεύθυνση: Καρδίτσης 8, Γέρακας
 • Α.Φ.Μ.: 800616066
 • Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 132324001000
 • Εταιρικό κεφάλαιο: 6000€
 • Εταίροι 2:
  • Ι/ (Διαχειριστής) Χρήστος Ζήσης, Διεύθυνση: Σαχτούρη 1, Γέρακας , Εισφορές: 3000 Εταιρικά μερίδια (Διαχειριστής)
  • ΙΙ/ Αναστασία Σαρρηπαναγιώτου, Διεύθυνση: Σαχτούρη 1, Γέρακας, Εισφορές: 3000 Εταιρικά μερίδια
 • Η εταιρεία δεν βρίσκετε υπό εκκαθάριση.
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.